ưu đãi đầu tư

  -  

Đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 bao gồm:

- Dự án đầu tư kinh doanh ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, trong đó giải ngân từ 6.000 tỷ đồng trở lên trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư và đáp ứng một trong các tiêu chí sau: tổng doanh thu tối thiểu 10.000 tỷ đồng / năm trong thời hạn 03 năm kể từ năm có doanh thu hoặc dự án có trên 3.000 lao động trở lên;

- Dự án xây dựng nhà ở xã hội.

- Dự án đầu tư tại khu vực nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

- Dự án đầu tư sử dụng người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

- Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;

- Dự án chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Công nghệ cao và Luật Khoa học và Công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

- Các dự án khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm nghiên cứu và phát triển.

- Đầu tư kinh doanh vào chuỗi phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Đầu tư kinh doanh trong không gian làm việc chung phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tham khảo: https://luatthanhdo.com/tu-van-thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu